Fest Film Kosova
Aplikimi për vullnetar

Znj Z

Emri dhe mbiemri

Numri i telefonit


Email adresa


Fotografia (Dërgo në E-mail adresën info@festfilmkosova.com)

Angazhimet e planifikuara

Në dispozicion të punoni në
Festivalin e Filmit të Kosovës “Hyjnesha në Fron” E3-2010

1. Nga dita e aplikimit deri në përfundim të festivalit (Deri 30 Nëntor)
Po Jo

2. Gjatë kohës muajve: deri (në fund të Shtatorit)

3. Orari i mundshëm për angazhim gjatë ditës (sa orë/gjatë cilës kohë) 

4. Posedoj patentshofer
Po Jo

Gjuhët

Kam qenë  i/e angazhuar më parë në aktivitete të tilla organizative apo të ngjashme
Po Jo

Nese PO, shëno angazhimet ne vazhdim.

Si psh: